Jesteś w: Strona Główna / Aktualności / Artykuł: Fundusze Norweskie | Norway Grants


Fundusze Norweskie | Norway Grants


Data dodania: 2024-01-05Jesteśmy w trakcie tworzenia houseboata w pełni przystosowanego dla osób niepełnosprawnych na wody morskie!

Pragniemy poinformować, że dzięki Funduszom Norweskim realizujemy proces projektowo-produkcyjny mieszkalnego houseboata przeznaczonego do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne. Nasz projekt ma na celu wdrożenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa oraz innowacji produktowej na 
skalę europejską jaką jest motorowa łódź mieszkalna dla osób niepełnosprawnych kat. C. Uruchomienie linii produkcyjnej pozwalającej na seryjną produkcję łodzi mieszkalnych oraz zbudowanie prototypu łodzi typu houseboat przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
 
Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

 
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

 
 

 

EN:
 
 
We are in the process of creating a houseboat fully adapted for disabled people for sea waters!
 
We would like to inform you that thanks to Norwegian Funds, we are implementing the design and production process of a residential houseboat intended for independent operation by disabled people. Our project aims to implement innovation at the enterprise level and product innovation on a European scale, which is a motor houseboat for disabled people, category C. Launching a production line allowing for the serial production of houseboats and building a prototype of a houseboat intended for disabled people.
 
The Norwegian and EEA Funds represent Norway's contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe. Under the Norwegian Funds and the EEA, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway provided €3.3 billion under successive fund programs between 1994 and 2014. The Norwegian Funds are financed exclusively by Norway and are available in countries that joined the EU after 2003. The Norwegian Funds for 2014-2021 amount to EUR 1.25 billion. The priorities for this period are:
 
#1 innovation, research, education, competitiveness and decent work;
 
#2 social integration, youth employment and poverty reduction;
 
#3 environment, energy, climate change and low-carbon economy;
 
#4 culture, civil society, good governance and fundamental rights;
 
#5 justice and home affairs.
 
 
"Together we work for a green, competitive and inclusive Europe"
 
Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Beneficjent: WOMA KNAJDEK MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. DWORCOWA 25, WIERZCHOWO, 77-300 CZŁUCHÓW


Tytuł projektu: „Promocja produktu Housboot seria Flisak firmy WOMA KNAJDEK MEBLE Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”


Nr umowy: POIR.03.03.03-22-0022/17-00

WOMA Knajdek Meble Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Dynamizacja promocji produktu Hausboot z serii Flisak spółki WOMA Knajdek Meble na rynkach zagranicznych.”


Celem projektu jest udział spółki WOMA Knajdek Meble w działaniach promocyjnych przewidzianych w BPP branży jachtów i łodzi, z zamiarem promowania marki produktowej,
jaką jest Hausboot z serii Flisak, mający szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.


Rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu będą posiadały bezpośrednie przełożenie na zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie sprzedaży produktu będącego przedmiotem projektu poza granicami kraju.


Wartość projektu: 329 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 247 275,00 PLN


Polityka cookies: Strona houseboat-woma.com wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Więcej informacji - Polityka cookies.